Tento e-shop využívá cookies (sušenky)

Náš eshop skvělé sušenky (cookies) nejen nabízí, ale i používá k tomu, aby nabídka webu byla vždy čerstvá a chutnala Vám, stejně jako chutnají naše výrobky. Bez některých sušenek to prostě správně nesedne, jiné pomohou vylepšit web a tím Váš kulinářský zá

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM „Soutěž Pana Křupky o 33 cen“

Smyslem těchto pravidel marketingové soutěže s názvem „Soutěž Pana Křupky o 33 cen“ je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků odsouhlasených zadavatelem a organizátorem soutěže.

 1. Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost REJ Food s.r.o., se sídlem ČSLA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 09053549, DIČ: CZ09053549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29784.
(dále jen „zadavatel“).

 

 1. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v době od 1. 7. 2023 do 22. 8. 2023.​

 

 1. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

 

 1. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 1. 7. 2023 do 22. 8. 2023 zakoupí 5 kusů balení křupek s logem Pan Křupka a soutěžním QR kódem libovolných příchutí, dále na soutěžním stránce zodpoví 2 otázky a ponechá si účtenku o nákupu těchto 5 kusů balení křupek, popř. vystřihne a uschová 5 QR kódů z těchto 5 kusů křupek. Pokud budou otázky správně zodpovězeny, vloží soutěžící prostřednictvím určené webové stránky www.rejfood.cz/soutez své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) a bude tak zaregistrován do slosování o 33 skvělých cen. 

Soutěžícím je fyzická osoba s jednou e-mailovou adresou, která se soutěže může účastnit vícekrát, avšak pro každou účast/registraci v soutěži musí opakovaně zakoupit 5 kusů soutěžních balení křupek zn. PanKřupka se soutěžním QR kódem. Soutěž spočívá ve správném  zodpovězení 2 otázek, následnou registraci pro účast v losování výherních cen na příslušné webové stránce a ponechat si účtenku či QR kódy od každého nákupu. 

 

 1. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení a čerpání výher

Soutěžící může v Soutěži Pana Křupky vyhrát pouze jednu cenu z 33 výherních cen, přestože může mít více úspěšných registrací. V případě opakovaného vylosování přísluší výherci pouze první vylosovaná výhra. Výhercem jakékoliv ceny se může stát pouze soutěžící, který úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru. Podmínkou pro obdržení výhry je předložení účtenky obsahující 5 ks křupek Pan Křupka nebo 5 QR kódů obalů z 5 kusů balení těchto křupek zakoupených v rámci této soutěže, tj. v termínu jejího trvání.

 

Výherní ceny Soutěže Pana Křupky jsou tyto:

 1. Koloběžka YEDOO TWO (3x)
 2. Rodinné vstupné do Aquapalace Praha (3x)
 3. Voucher na eshop www.rejfood.cz v hodnotě 2000 Kč (3x)
 4. Velký plyšák a balík křupek (12x)
 5. Malý plyšák a balík křupek (12x)

Výsledky Soutěže Pana Křupky budou zveřejněny do 31. 8. 2023 na webových stránkách www.rejfood.cz. Všichni výherci budou o výhře informováni také e-mailem a to bezprostředně po losování. 

 

 1. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výherní ceny výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výherních cen v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

 

 1. Všeobecné podmínky

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže a vylosován náhradní výherce. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Zadavatel neodpovídá za jakoukoliv materiální či nemateriální újmu vzniklou užíváním výhry.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Vyplněním registračního formuláře v rámci této soutěže každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které organizátorovi a zadavateli v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webové stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány zadavatelem i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výherní cenu, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.

V Plané nad Lužnicí 26. 6. 2023