Pravidla soutěží FB stránky REJ - víte, co jíte

13.04.2021 13:56 Soutěžte s námi

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM „Oslava s panem Křupkou“

 

Smyslem těchto pravidel marketingové soutěže s názvem „oslava s panem Křupkou“ je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu zadavatele a organizátora soutěže.

 

1. Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost REJ Food s.r.o., se sídlem, se sídlem ČSLA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 09053549, DIČ: CZ09053549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29784 (dále jen „zadavatel“).

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v době od 07. 5. 2021 do 21. 5. 2021, celkem tedy po dobu 15 soutěžních dnů.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 07. 5.2021 do 21. 5. 2021 zveřejní pod příspěvkem svůj obrazový komentář na téma: Jak vypadá nejlepší dětská oslava? Během doby trvání soutěže může každá fyzická osoba zaslat jeden soutěžní komentář.

5. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení a čerpání výher

Ze soutěžních komentářů soutěžících budou vylosováni 3 výherci soutěže, kteří obdrží cenu balík křupek REJ. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 27.5.2021 na FB stránce REJ_víte, co jíte, pod každým vítězným komentářem. Všichni soutěžící budou v komentáři označeni a o výhře informováni. S tímto oznámením bude uveřejněna výzva k zaslání údajů (celé jméno, adresa, telefonní číslo) na e-mail soutez@pankrupka.cz. Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru.

6. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

7. Všeobecné podmínky

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Zadavatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou užíváním výhry.

 

 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Uvedením komentáře pod soutěžní příspěvek každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které organizátorovi v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na FB stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku.

Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.